A1 Belgesi Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A1 Yetki belgesi, ticari amaçla otomobil ile yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belgeye denir.

 0  86
A1 Belgesi Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A1 Yetki belgesi, ticari amaçla otomobil ile yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belgeye denir.

A 1 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobil ile 20 bin Türk lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gereklidir.

Bununla birlikte A 1 yetki belgesi sahiplerinin yapacakları işe uygun , sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş , en az 4 yolcunun(müşterinin) rahat bir şekilde oturabileceği , tuvaleti ,telefonu bulunan bağımsız bir yerin sahibi olmaları veya kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

Ayrıca merkezi adresi ve varsa şubelerinde asgari iki araçlık park alanına veya kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

A1 yetki belgesi ile yapılan taşımalarda ; yolculuğun başlangıç(kalkış noktası) veya bitiş (varış noktası) yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olmalıdır.

A1 yetki belgesi sahiplerinin , yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

A1 yetki belgesi sahipleri , yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir.

A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 20 adet otomobil kaydedilir.

A1 yetki belgesi sahipleri , varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan araçlarının en az bir yerine görülebilecek bir şekilde yazdırmak zorundadırlar.

Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması gereklidir. Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

A1 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

A1 Yetki belgesi, ticari amaçla otomobil ile yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

A1 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAK VE BELGELER

A1 yetki belgesi için gerekli olan evrak ve belgeler şunlardır:

Yetki belgesi başvuru formu.
Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve imza yetkili yöneticilerin:

Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişilerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişilerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği ve ilzama yetkili bu yöneticilerin, taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin

-Nüfus cüzdanı örnekleri
-Cumhuriyet savcılığından alınan adli sicil kaydı belgelerinin aslı
-Mesleki yeterlilik belgeleri
-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri

Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişikliklerle şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. Ticaret sicil gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır.(En az 20.000 tl sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.)

İştigal konusunda, ‘’Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında faaliyette bulunmak’’ veya ‘’karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapmak’’ ifadesi bulunacaktır. Ticaret Sicil gazetesinin aslı, ilgili ticaret sicil memurluğunca onaylanan örneği veya noter onaylı örneği olabilir.

Oda Sicil kayıt belgesi; ticaret odalarından, ticaret ve sanayi odalarından, esnaf ve sanatkarlar odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren oda sicil kayıt belgesinin aslı.
Yapılacak olan bu işe elverişli sıcağa soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun(müşterinin) rahatça oturabileceği , tuvaleti ve telefonu olan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olunduğunu gösterir belge (kira kontratı aslı veya noter onaylı örneği, noter onaylı tapu senedi yada yetkili makamlardan alınmış bir yazı/belge)

Taşımanın başlangıç, ara durak ve bitiş yerinin bulunduğu yerleşim yeri büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise ilgili büyükşehir belediyelerinden , diğer il ve ilçelerde ise ilgili belediyelerden, taşımacı tarafından kalkış, ara durak ve varış noktası olarak belirlenen yerlerin trafik yoğunluğu ve güvenliği açısından sakıncası olmadığına dair uygunluk yazısı.

Merkez adreste kendisine ait veya kullanımı haiz en az iki araçlık park yerinin olduğunu gösterir belge.

Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki oda kayıt belgesi.

Gerçek ve tüzel kişiliğe ait Vergi dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge.

Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge.

Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri( 8 yaşından büyük olmayan en az 4 adet özmal otomobile sahip olunması zorunludur.)

Taşıtlara ait ‘zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası’ ve ‘karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası’ poliçelerinin asılları.

Düzenli taşımacılık yapılacak ise ; taşıma hatlarına ait ücret ve zaman tarifeleri, sözleşmeye dayalı arızi/mekik seferler yapılacak ise taşıma sözleşmesinin onaylı bir örneği(taşıma sözleşmesi 1 ay içinde ibraz edilebilir.

Banka dekontu(yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir.)

A1 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?

A1 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuran kişi veya tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobile sahip olmaları gerekmektedir.

A1 YETKİ BELGESİ ARAÇ KİRALAMA ORANI ŞARTI NEDİR?

A1 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuran kişi veya tüzel kişiler kiralık araç çalıştıramazlar.En az dört adet özmal ticari otomobile sahip olmaları gerekmektedir.

A1 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?

A1 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuran gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluşun en az 20.000 tl sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.

A1 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?

A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir, dolayısıyla 8 yaşından büyük olan ticari otomobiller çalıştırılamaz.

A1 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?

A1 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuran gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluşun, yapacakları işe uygun , sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş , en az 4 yolcunun(müşterinin) rahat bir şekilde oturabileceği , tuvaleti ,telefonu bulunan bağımsız bir yerin sahibi olmaları veya kullanım hakkına sahip olmaları gerekir. Ayrıca merkezi adresi ve varsa şubelerinde asgari iki araçlık park alanına veya kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

A1 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (ŞUBE) ŞARTI NEDİR?

A1 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuran gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluşun, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlı yapı/bina/tesisin bulunduğu ilçe/belde sınırları içerisinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edilebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

A1 YETKİ BELGESİ İZİN DURUMU ŞARTI

A1 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuran gerçek kişinin veya tüzel kişiliğe ait kuruluşun sahip olması gerekenlerden bir diğeri ise şöyledir: Belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık faaliyetlerinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair Büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili UKOME( Ulaşım Koordinasyon Merkezi)’den , diğer yerlerde ise ilgili İl Trafik Komisyonundan alınmış kararı Ulaştırma Bakanlığına sunmaları gerekir. Ancak bir kamu kurum/kuruluşları ile yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvuru sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde söz konusu şartın gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya ilgili İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa sunulmaması halinde, bu kapsamda düzenlenen yetki belgeleri iptal edilir.

A1 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?

A1 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuran gerçek kişinin veya tüzel kişiliğe ait kuruluşun ODY2 belgeli en az bir yöneticiye sahip olması gerekmektedir.

A1 YETKİ BELGESİ İÇİN DENETİM TUTANAĞI ŞARTI

A1 yetki belgesi sahibi olabilmek için başvuran gerçek kişinin veya tüzel kişiliğe ait kuruluşun aşağıda sayılacak olan uygunluklar için ilgili bölge müdürlüğünün uygunluğu sağladığına dair denetim tutanağının bulunması gereklidir. Bu şartlar şöyledir:

8 yaşından büyük olmayan otomobiller kayıt edilir.
Merkez adresi ve şubelerinde en az iki araçlık park alanı olmalıdır.
En fazla 20 otomobil yetki belgesine kayıt edilir.
A1 yetki belgesi ile yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç(kalkış noktası) veya bitiş (varış noktası) yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şarttır.

Yukarıda sayılan uygunluklar için ilgili Bölge müdürlüğünün uygunluğu sağladığına dair denetim tutanağının bulunması şarttır. Ayrıca A1 yetki belgesi sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin bir kamu kurum/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık hizmet sözleşmesi kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde; 20 adetin üzerindeki taşıtlar için ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın sözleşmede belirtilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere, taşıt belgelerine taşıt kaydedilebilir.

A1 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?

A1 yetki belgesi ile sadece yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyeti yapılabilir.

A1 YETKİ BELGESİNE SAHİP OLAN KİŞİ VE KURULUŞLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

A1 yetki belgesi ile sadece yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyeti yapılabilir.
Taşıma sözleşmesi yapılarak taşıma faturası düzenlenir, ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez.

Kalkış ve varış noktaları arasında yolcu indirme ve bindirme yapılamaz.
Yetki belgesi sahipleri merkezi adreslerin bulunduğu il sınırları içerisinde olmak üzere şube açabilir. Bu şubeler ticaret siciline tescil edilmek ve yetki belgesine ‘şube’ olarak işletilmek suretiyle yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerde kullanılabilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan geçerli bir tartışma hizmet alımı sözleşmesi kapsamında olan şehir içi taşımalar yapılır.

Faaliyetlerini ülke genelinde yürüten kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan geçerli bir tartışma hizmeti alımı sözleşmesi kapsamında olan taşımalarda, KTY nin 8. maddesinin birinci fırkasının -h- bendi uygulanmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesi kapsamında olan şehir içi ve il içi taşımalar için A1 yetki belgesi alınması zorunlu değildir.

A1 Yetki belgesinin A 2 yetki belgesi ile ortak kuralları ise şöyledir:

Bakanlıkça yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar için belirli bir renge boyanma şatı getirilebilir.
Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin birinci derece yakınlarına, bunların ortağı olduğu tüzel kişiliklerle ve bu yetki belgelerine sahip tüzel kişilerde ortak olarak bulunan kişilerin ortağı olduğu başka bir tüzel kişiliklere bu yetki belgeleri verilemez.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

ehliyet Ehliyet ile ilgili tüm bilgileri en doğru, en detaylı ve göz alıcı şekilde sizlere sunmak. Ehliyet ve araç sürüş ile ilgili merak ettiğiniz her sonun cevabını ehliyet.info üzerinden verebilmek ve bu alanda tüm isteklerinizi karşılayabilmek için ekip arkadaşlarımız ile birlikte sürekli güncel verileri sizlere sunuyoruz.