T3 Belgesi Eşya Terminali İşletmeciliği

T3 yetki belgesi eşya terminali işletmeciliği yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir.

 0  14
T3 Belgesi Eşya Terminali İşletmeciliği

T3 yetki belgesi eşya terminal işletmeciliği yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bir yetki belgesi türüdür. T türü belgeleri hariç; gerçek veya tüzel kişilere aynı yetki belgesinden sadece bir yetki belgesi verilir. Yani isteyen kişi ve kurum birden fazla T3 yetki belgesi alabilmektedir.

T3 yetki belgesi almak isteyenlerin vergi ve oda kaydının olması ve en az 100.000 Türk lirası sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.

T3 yetki belgesi sahiplerince, en az bir adet orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekir. Yetki belgesi ilk alındığı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası uygulanır.

T3 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

T3 yetki belgesi eşya terminali işletmeciliği yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. T3 yetki belgesi almak isteyenlerin vergi ve oda kaydının olması ve belirli bir sermayeye sahip olmaları gerekir.

T3 YETKİ BELGESİ ALMANIN VEYA YENİLEMENİN ÖZEL ŞARTLARI?

T3 belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk lirası sermayeye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
Kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.
T3yetki belgesi alan / depo (merkez) şartı 2000 m2, nüfusu 50000 kişinin altında olan ilçeler için 500m2’dir.
T3 yetki belgesi mesleki yeterlilik şartı ODY4 belgesine sahip en az 1 yönetici olmalıdır.

T3 YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN ÜCRET TARİFELERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Terminal işletmecileri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, koruması ve işletme giderlerinin karşılanması ve kar amacıyla; yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına sadece terminal çıkışlarında makul bir ücret alınabilir.

Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehir içi ulaşımı sağlayan taşıtlarından, taşıt başına günlük, haftalık veya aylık makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınamaz.

Terminallerin park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir. Ancak yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınamaz. Bu durumdaki otomobillere genel park alanlarının dışında terminal içinde özel bir park alanı tahsis edilmesi durumunda ise söz konusu ücretsiz süre ikiye katlanarak 50 dakika olur.

Ücret tarifeleri, T3 yetki belgesi sahipleri tarafından Bakanlığa sunulur ve bakanlık tarafından ‘Görülmüştür’ şerhi düşülür.

TERMİNAL İŞLETMECİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu hususta yeterli, açık ve anlaşılır bilgi vermekle yükümlüdürler.

Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturmak ve bu hizmetleri yürütmekle yükümlüdürler.

Alt ve üst yapıya ilişkin özellikleri sürekli olarak çalışır ve kullanılır durumda bulundurmak ve bu hizmetleri yürütmekle yükümlüdürler.

Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmakla yükümlüdürler.

Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını kolayca görülebilecek uygun yerlere asmak, yerleştirmek ve bulundurmakla yükümlüdürler.

Terminallerde ve çevrelerinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına izin vermemek ve bunları önlemekle yükümlüdürler.

Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair yönetmeliğe uygun olmasını kontrol ettirmekle yükümlüdür.

Terminallerin kapalı alanlarında tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki maddeler ile pis koku yayan maddelerin bulundurulmasını, satışını ve ticaretini engellemekle yükümlüdürler.

İşlettikleri terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentecilik faaliyetinde bulunulmasına ve taşıt kartı olmayan terminale giriş-çıkışına izin vermemek ve bunları önlemekle yükümlüdürler.

T3 YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

T3 Yetki belgesine sahip olan kişiler, ilk yetki belgesi aldıktan sonra 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili aşağıda bahsedilen yükümlülükleri yerine getirmek ve faaliyetleri devam ettiği müddetçe bu yükümlülükleri muhafaza etmek zorundadırlar.

T3 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri gereklidir.

YETKİ BELGELERİNİN YENİLENME SÜRECİ NASILDIR?

Madde 18-(1)Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655)(2)Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a)270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu,270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

b)271 inci takvim günü ile 540ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yetki belgesi yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271’inci takvim günü ile 540’ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655)(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

Yetki belgesi yenilemeleri esnasında, yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu yönetmeliğin 20. maddesi kapsamında verilmiş süreler varsa bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi içinde geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.

(Değişik: RG 10/8/2011-2801) (4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan süreler, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup; bu süreler bu durumdaki kişilere faaliyette bulunma hakkı vermez.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655) (5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu yönetmelikte ön görülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez. Kalıcı hale gelmiş tüm uyarmalar ise yenilenen yetki belgesi için aynı sayıda kalıcı uyarma olarak geçerli olur.

(Ek Fıkra: RG 23/05/2013-28655) (6) Yenilenen yetki belgesi için bu yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen süreler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.

YETKİ BELGELERİNİN DEVREDİLEMEYECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?

Madde 22-(1)Yetki belgeleri adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.

(Değişik: RG 23/05/2013-28655) (2)Aşağıda bahsedilen durumlar yetki belgesi devri olarak kabul edilemez.

Yetki belgesine sahip tüzel kişilerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişimin yapılabilmesi için yeni sahip ve/veya ortakların bu yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.

Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için bu yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa, bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olamaz. Yetki belgesinin yeni tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

ehliyet Ehliyet ile ilgili tüm bilgileri en doğru, en detaylı ve göz alıcı şekilde sizlere sunmak. Ehliyet ve araç sürüş ile ilgili merak ettiğiniz her sonun cevabını ehliyet.info üzerinden verebilmek ve bu alanda tüm isteklerinizi karşılayabilmek için ekip arkadaşlarımız ile birlikte sürekli güncel verileri sizlere sunuyoruz.